Πτυχίο GMAT

Εκτύπωση


 
Το GMAT είναι το αντικειμενικό τεστ που χρησιμοποιούν πάνω από 1.800 Business Schools στον κόσμο για να επιλέξουν φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα Business και Management.
 
Παρόλο που κάθε Πανεπιστήμιο αξιοποιεί έναν αριθμό κριτηρίων για την τελική επιλογή των φοιτητών, τα Business Schools κατά κανόνα λαμβάνουν υπόψη δύο βασικούς δείκτες: το μέσο όρο βαθμών στο πτυχίο (Grade Point Average-G.P.A.) και το βαθμό στο GMAT. 

Analytical Writing Assessment (Χρόνος: 60 λεπτά)

Μορφή Διάρκεια Τομέας εξέτασης
 Έκθεση  30 λεπτά  Analysis of an Issue
 Έκθεση  30 λεπτά  Analysis of an Argument

 

Quantitative Section (Χρόνος: 75 λεπτά)
Μορφή Είδος Ερωτήσεων
 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   Problem Solving
 Data Sufficiency


Verbal Section (Χρόνος: 75 λεπτά)
Μορφή Είδος Ερωτήσεων
 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   Reading Comprehension
 Critical Reasoning
Sentence CorrectionΒασικός σκοπός είναι να εξεταστεί η ικανότητα των υποψηφίων να σκέφτονται κριτικά και να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης με δύο είδη έκθεσης:
Analysis of an Issue: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τοποθετηθεί αναφορικά με ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, με ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.
Analysis of an Argument: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.


Στο τμήμα αυτό του GMAT εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για συλλογισμούς αναφορικά με μεγέθη και ποσότητες, η λύση προβλημάτων και η ερμηνεία γραφικών παραστάσεων. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ανήκουν σε δύο τύπους:
Problem Solving: Αυτές οι ερωτήσεις του GMAT αξιολογούν την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών.
Data Sufficiency: Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να εντοπίσει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το πρόβλημα και να καθορίσει αν τα δεδομένα που έχει επαρκούν για τη λύση του προβλήματος.\


Σε αυτό το τμήμα του GMAT εξετάζεται η κατανόηση και χρήση του γραπτού λόγου καθώς και η ικανότητα συλλογισμού, με 3 είδη ερωτήσεων. Και εδώ, βασικός στόχος δεν είναι η εξέταση της επάρκειας στη χρήση της γλώσσας, αλλά προφανώς ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το ύφος επιστημονικών κυρίως κειμένων.

 

Reading Comprehension: Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα, έκτασης περίπου 350 λέξεων, αναφέρονται σε θέματα κοινωνικών, φυσικών ή βιολογικών επιστημών και σε θέματα επιχειρήσεων (οικονομικά, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing).Critical Reasoning Questions: Αξιολογείται η κριτική ικανότητα. Απαιτείται να αναλυθεί η συλλογιστική που βρίκεται πίσω από παρουσιαζόμενα επιχειρήματα.
Sentence-correction Questions: Απαιτείται η διόρθωση προτάσεων που έχουν λάθη ή ανεπάρκειες. 

Πηγή: clc.gr